منو

جشنواره ملی آموزش محیط زیست

دستاوردهای برنامه صیانت از منابع آب و محیط زیست پس از یکسال و نیم تلاش در تخصصی ترین مرجع آموزش محیط زیست کشور که کرسی یونسکو آموزش محیط زیست می­باشد با نام دانشکده محیط زیست ارائه و بر اساس تایید شورا سیاستگذاری، بخش ویژه ای در جشنواره جهت ارائه دستاوردها بصورت سخنرانی و برگزاری غرفه در نظر گرفته شد که کلیه اقدامات لازم بدین منظور صورت پذیرفت و در کنار ارائه دستاوردهای برنامه صیانت در این رویداد ملی، سخنرانی تحت عنوان “رویکردی نوین در آموزش محیط زیست-تجارب برنامه صیانت از منابع آب و محیط زیست” ارائه گردید و مجری برنامه صیانت موفق به دریافت لوح و تندیس جشنواره آموزش محیط زیست کرسی آموزش محیط زیست یونسکو گردید.

جشنواره ملی آموزش محیط زیست